Home / Bahasa / Bahasa Sunda

Selasa, 21 Juni 2022 - 06:09 WIB

Paribasa dan Babasan serta artinya

Paribasa dan babasan memiliki perbedaan pada panjang, dimana paribasa biasa lebih panjang dari pada babasan. Kemudian, paribasa biasa meliputi topik nasehat kehidupan sedangkan babasan lebih berkaitan dengan sifat atau perilaku manusia. Keduanya sudah memiliki patokan dan arti yang tetap sehingga kita tidak menerjemahkannya kata per kata.

Paribasa

 • Marebutken paisan kosong = Masinikeun pasualan anu teu aya hartina. Memperebutkan / memperdebatkan hal yang tidak ada artinya.
 • Mindingan beunget ku saweuy = Ngéwa ka hiji jelema, tapi api-api resep. Pura-pura suka/bersikap baik terhadap orang yang dibenci.
 • Mipit kudu amit ngala kudu ménta = Lamun rék barangcokot/barangala kudu bébéja heula ka nu bogana. Apabila ingin mengambil / memetik sesuatu harus meminta izin pemilik terlebih dahulu.
 • Moro julang ngaleupaskeun peusing = Pagawéan anu geus puguh ditinggalkeun ari nu can puguh diudag-udag. Meninggalkan pekerjaan yang sudah tetap (stabil) untuk pekerjaan yang belum pasti hasilnya.
 • Mun teu ngakal moal ngakeul = Lamun teu digawé moal barangdahar. Kalau tidak bekerja, tidak akan makan. Kita harus berusaha untuk bisa bertahan hidup.
 • Nété tarajé nincak hambalan = Migawé satahap-satahap, henteu rusuh hayang anggeus sakaligus. Mengerjakan sesuai tahapan-tahapannya, tidak terburu-buru supaya cepat selesai.
 • Neukteuk curuk dina pingping = Nyilakakeun dulur sorangan. Mencelakakan saudara/keluarga sendiri.
 • Nu asih dipulang sengit = Pagawéan hadé dibalés ku kagoréngan. Kebaikan dibalas keburukan.
 • Ngadék sacekna nilas saplasna = Sahinasna boh ucap boh paripolah, henteu bohong atawa ngaleuleuwihkeun. Memberitakan yang sebenarnya baik dari ucapan atau tingkah laku, tidak berbohong dengan mengurangi atau melebih-lebihkan suatu perkara.
 • Ngajul bulan ku asiwung mesék kalapa ku jara = Migawé pagawéan anu moal kahontal atawa teu asup akal. Mengerjakan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal.
 • Ngaliarkeun taleus ateul = Ngabéja-béja/nyebarkeun kagoréngan batur. Menyebarkan aib atau keburukan orang lain.
 • Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam = Batur dipikanyaah ari dulur sorangan diantep. Perhatian terhadap orang lain, tapi acuh terhadap saudara/keluarga.
 • Ngindung ka waktu ngabapa ka jaman = Nyaluyukeun manéh jeung kaayaan jaman. Mengikuti/menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
 • Ngukur ka kujur nimbang ka badan = Ngukur kana kamampuh atawa kaayaan diri sorangan. Mengukur kemampuan dan keadaan diri.
 • Nyieun pucuk ti girang = Nyieun kasalahan tiheula. Membuat kesalahan atau memancing masalah di awal perkara.
 • Pacikrak ngalawan merak = Nu leutik/miskin ngalawan nu gedé/beunghar. Orang kecil / miskin melawan orang besar / kaya raya. Menunjukkan perlawanan yang tidak seimbang.
 • Pagiri-giri calik pagirang-girang tampian = Paluhur-luhur jeung batur, henteu hayang akur sauyunan. Bersaing dengan teman, tidak mau saling menolong atau bekerja sama.
 • Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir = Boga kahayang anu pamohalan kasorang. Memiliki cita-cita atau keinginan yang hampir mustahil terwujud.
 • Pupulur méméh mantun = Barangdahar saméméh digawé. Makan-makan sebelum bekerja atau minta bayaran sebelum bekerja.
 • Silih jenggut jeung nu dugul = Ménta tulung ka jalma anu sarua keur ripuh. Meminta tolong kepada orang yang juga memerlukan pertolongan.
Baca juga:  Kata Benda dalam Bahasa Inggris: Jenis dan Arti

Babasan

 • Kawas bueuk beunang mabuk = Jempé/ngaheruk teu ngomong. Terdiam / tertunduk hening tanpa sepatah katapun.
 • Kawas anjing tutung buntut = Teu daék cicing. Tidak mau diam.
 • Kembang buruan = Budak keur meujeuhna resep ulin di buruan. Anak kecil yang sedang ada di masa senang bermain di halaman/ di luar rumah.
 • Kokolot begog = Niron-niron omongan atawa kalakuan kolot. Meniru kelakuan atau ucapan sepuh / orang tua.
 • Kurung batok = Tara liar ti imah, tepi ka teu nyaho nanaon. Jarang keluar rumah, hingga tidak tahu apa-apa tentang keadaan / berita sekitar.
 • Laér gado = Resep barangpénta. Senang meminta-minta makanan / barang kepada orang lain.
 • Lésang kuras = Geus teu boga nanaon. Sudah tidak punya apa-apa karena tidak pandai menabung atau menyimpan harta.
 • Leuleus awak = Resep baranggawé, rapékan/daékan. Senang bekerja, rajin.
 • Leutik burih = Kurang kawani, sieunan, borangan. Kurang keberanian, takut, penakut.
 • Lungguh tutut = Katénjona lungguh/cicingeun padahal saenyana henteu. Terlihat orang pendiam dan baik, tapi sebenarnya tidak.
 • Miyuni kembang = Loba nu mikaresep (sok dilarapkeun ka awéwé). Banyak orang yang menyukai (biasanya untuk perempuan).
 • Murag bulu bitis = Resep indit-inditan. Suka bepergian.
 • Ngabuntut bangkong = Teu puguh tungtungna, teu tepi ka réngsé. Tidak jelas ujungnya, tidak sampai beres. Perkara yang tidak jelas ujungnya karena tidak dikerjakan hingga tuntas.
 • Ngégél curuk = Teu meunang hasil. Tidak dapat hasil apa-apa.
 • Ngéplék jawér = Teu boga kawani, sieunan, éléhan. Tidak punya keberanian, penakut, dan sering kalah.
 • Nyoo gado = Ngunghak, ngalunjak. Ngalunjak, tidak tahu diri.
 • Panjang léngkah = Loba pangalaman. Banyak pengalaman.
 • Pindah pileumpangan = Robah kalakuakan. Kelakuan yang berubah, misalnya karena bertambah harta atau naik pangkat.
 • Saur manuk = Ngomong rampak/bareng. Berbicara bersamaan saat mengobrol. Ini seperti ibu-ibu yang asik bergosip, saling menimpali perkataan bersamaan.
 • Tuturut munding = Nurutan batur bari teu nyaho maksudna. Mencontoh atau mengikuti orang lain tanpa tahu artinya.

Share :

Baca Juga

contoh pidato

Bahasa

Contoh Pidato Sambutan Wali Murid
perbedaan kawih

Bahasa

Perbedaan Kawih, Kakawihan, dan Tembang
belajar bahasa inggris

Bahasa

Linking Verb: Pengertian dan Latihan Soal
guru les privat bahasa inggris di Garut

Bahasa Inggris

Guru Les Privat Bahasa Inggris di Garut
kata benda dalam bahasa inggris

Bahasa

Kata Benda dalam Bahasa Inggris: Jenis dan Arti
soal bahasa inggris stan

Bahasa

Soal Bahasa Inggris STAN dan Pembahasan
teks naratif untuk sd kelas 6

Bahasa

Contoh Teks Naratif untuk SD Kelas 6
perbedaan paribasa dan babasan

Bahasa

Perbedaan Paribasa dan Babasan dalam Bahasa Sunda